מכרזים

מכרזים במכללה

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת מכרזים, התשנ"ב – 1992, על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

מכוח חוק זה הותקנו תקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה, שכינוין תקנות חובת מכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010, אשר מסדירות, מתאריך זה ואילך, את כל התקשרויות המכללה שעניינן ביצוע עסקאות בטובין, בשירותים בעבודות ובמקרקעין, והכל כמפורט בתקנות הנ"ל.

באתר שלפניכם תמצאו את פרסומי התקשרויות המכללה: מכרזי רכישה, מכרזי מכירה, פניות לספק יחיד/חוץ, מיזמים ופטורים ממכרז.

פרטים ליצירת קשר:

אורטל אלטבה
עוזרת למנהל לוגיסטיקה בינוי ורכש
מספר טלפון: 04-9086495, 04-9901937
שעות פעילות משרד הרכש: ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:30-15:00

מכרזים פעילים

נדרש לעבוד בדפדפן Chrome

מכרזים לא פעילים

נדרש לעבוד בדפדפן Chrome

 • מכרז לביצוע עבודות גינון ותחזוקה שוטפת פ' 2.2021

  ***זוכה במכרז- חב' גינונים חברה לפיתוח ועבודות גינון בע"מ"***

   

  פירוט המכרז
  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות גינון ותחזוקה שוטפת פ' 02/2021

  מועד אחרון לשאלות הבהרה: 28.6.21 עד השעה 9:00 בבוקר
  מועד כנס ספקים:  16.6.21 בשעה 10:00 (חובת רישום מראש עד לתאריך 15.6.21 בשעה 14:00)
  מועד סיום הגשה:  4.7.21 עד השעה 10:30
  נוסח מודעות
  מסמכים

  שאלות/ תשובות הבהרה

  • שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 28.6.21 עד השעה  9:00 בבוקר. השאלות תוגשנה בכתב בלבד, לכתובת המייל ortal108@braude.ac.il,  יש לוודא טלפונית הגעת המייל בטל 04-9086495.
   תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה.

   

   

הודעות פטור

 • פטור ממכרז- התקשרות עם חב' אי.קיו.אל 19.7.21

  בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוהה,(  התש"ע- 2010, מכללת אורט בראודה המכללה האקדמית להנדסה )ע"ר( (להלן: "" המכללה) "

  מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר ללא מכרז עם חברת EQL לצורך תכנית להכשרת מקצועית . התוכנית מבוססת על מודל ייחודי שהחברה פיתחה.

  ההתקשרות אושרה עפ"י תקנות חובת המכרזים (תקנות להשכלה הגבוהה) תש"ע 2010-  הקובעות כי בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית, כדוגמת השירותים הנדרשים, אינה טעונה מכרז.

  אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך עד ליום 29.7.21 בשעה 09:00  בבוקר לגב' אורטל אלטבה בדוא"ל ortal108@braude.ac.il , תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, פרטי הספק, שם הפונה, דרכי התקשרות ונימוקי הפניה.

   

  מח' לוגיסטיקה בינוי ורכש

ייעוץ לימודים

ניסיון טופס PDF
Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'WP_FullCalendar' not found in /home/yoursit2/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303